Prijatie podmienok

Spoločnosť Quality Unit, s. vášho účtu), ktoré podliehajú tejto zmluve o podmienkach poskytovania služieb (ďalej len “Podmienky”). Prijatím týchto Podmienok alebo prístupom k Službe alebo Stránkam alebo ich používaním potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky prečítali, porozumeli im a súhlasíte s nimi. Pokiaľ uzatvárate tieto VZP v mene spoločnosti alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete, že ste oprávnení zaviazať takú osobu a jej pridružené spoločnosti týmito VZP, pričom v takom prípade sa výraz „Vy“ alebo „Vaša“ vzťahuje na takú osobu a jej pridružené spoločnosti. Pokiaľ takéto oprávnenie nemáte alebo pokiaľ s týmito VOP nesúhlasíte, nesmiete tieto VOP prijať a nesmiete Službu používať.

Spoločnosť Quality Unit môže tieto VOP z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Revidované podmienky nadobudnú platnosť po ich zverejnení, a pokiaľ budete Službu používať po tomto dátume, budeme vaše používanie považovať za súhlas s revidovanými podmienkami. Ak je pre vás akákoľvek zmena týchto VOP neprijateľná, je vaším jediným opravným prostriedkom ukončenie prístupu k službe a jej používaniu.

Popis služby

„Služba“ zahŕňa (a) Stránky, (b) help desk a chatový systém LiveAgent, nástroje a služby poskytované prostredníctvom Stránok a prostredníctvom rozhrania API LiveAgent sprístupneného prostredníctvom Stránok a (c) všetok softvér, dáta, text, obrázky, zvuky, video a obsah sprístupnený prostredníctvom Stránok alebo služieb alebo vytvorený prostredníctvom rozhrania API LiveAgent (súhrnne označované ako “Obsah”). Na všetky nové funkcie pridané k Službe alebo rozširujúcu Službu sa tiež vzťahujú tieto VOP.

Všeobecné podmienky / Prístup a používanie služby

V súlade s podmienkami týchto VOP môžete pristupovať k službe a používať ju iba na svoje interné obchodné účely, ako je stanovené v zmluve. Nesmiete (a) poskytovať licencie, sublicencie, predávať, znovu predávať, prenajímať, prevádzať, postupovať, distribuovať, zdieľať v čase ani inak komerčne využívať či sprístupňovať Službu akejkoľvek tretej strane inak, než ako je výslovne povolené v týchto VZP; (b) používať Službu na spracovanie dát v mene akejkoľvek tretej strany alebo (c) používať Službu akýmkoľvek nezákonným spôsobom alebo spôsobom, ktorý narúša alebo narúša integritu alebo výkonnosť Služby a jej súčastí.

S výhradou obmedzeného práva na prístup k Službe a jej používania, ktoré vám výslovne udeľujú tieto VOP, zostávajú všetky práva, vlastnícke právo a podiel na Službe a jej súčastiach výhradne spoločnosti Quality Unit. Nesmiete Službu upravovať, prispôsobovať ani do nej zasahovať tak, aby falošne naznačovali sponzorstvo alebo spojenie so spoločnosťou Quality Unit, ani sa inak pokúšať získať neoprávnený prístup k Službe alebo jej súvisiacim systémom či sieťam.

Nesiete zodpovednosť za všetky informácie, dáta, texty, správy alebo iné materiály, ktoré zverejníte alebo inak prenesiete prostredníctvom Služby. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho prihlasovacieho mena a účtu a nesiete plnú zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa pod vašim prihlasovacím menom alebo účtom odohrávajú. Súhlasíte a beriete na vedomie, že Vaše prihlasovacie meno môže používať iba jedna (1) osoba – jedno prihlasovacie meno zdieľané viacerými osobami nie je povolené. Systém takéto správanie automaticky zistí a Vy súhlasíte s tým, že Vám Quality Unit môže za toto správanie účtovať ďalší mesačný poplatok. Môžete si vytvoriť samostatné prihlasovacie mená pre toľko osôb, koľko Váš plán umožňuje.

Spoločnosť Quality Unit si vyhradzuje právo prístupu k akémukoľvek alebo všetkým Vašim účtom, aby mohla reagovať na Vaše žiadosti o technickú podporu. Budeme udržiavať vhodné administratívne, fyzické a technické ochranné opatrenia na ochranu bezpečnosti, dôvernosti a integrity Vašich údajov. Vaše údaje nezverejníme s výnimkou prípadov, keď nám to ukladá zákon alebo keď nám to povolíte.

Beriete na vedomie, že technické spracovanie a prenos Služby, vrátane Vášho obsahu, môže zahŕňať (a) prenosy v rôznych sieťach; (b) zmeny za účelom prispôsobenia a prispôsobenia technickým požiadavkám pripájajúcich sa sietí alebo zariadení a (c) prenosy tretím stranám – dodávateľom a partnerom Quality Unit, ktorí poskytujú potrebný hardvér, softvér, siete, úložiská a súvisiace technológie potrebné na prevádzku a údržbu Služby. Spoločnosť Quality Unit vynaloží primerané úsilie, aby na stránkach zverejnila alebo vás informovala o akomkoľvek plánovanom výpadku Služby.

Pokiaľ spoločnosť Quality Unit neuplatní alebo nevymôže akékoľvek právo alebo ustanovenia týchto VOP, neznamená to, že sa tohto práva vzdala. Beriete na vedomie, že tieto VOP sú zmluvou medzi vami a spoločnosťou Quality Unit, aj keď sú v elektronickej podobe a nie sú fyzicky podpísané vami a spoločnosťou Quality Unit, a že upravujú vaše používanie Služby a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a spoločnosťou Quality Unit.

Podmienky dohody AppSumo

K službe môžete pristupovať a používať ju iba pre svoje interné obchodné potreby a účely, ako je uvedené v týchto zmluvných podmienkach. Nesmiete (a) poskytovať licencie, sublicencie, predávať, znovu predávať, prenajímať, prevádzať, postupovať, distribuovať, časovo zdieľať alebo komerčne využívať či sprístupňovať Službu akejkoľvek tretej strane inak, než ako je výslovne povolené v týchto Zmluvných podmienkach; (b) používať Službu akýmkoľvek nezákonným spôsobom alebo spôsobom, ktorý narúša alebo narúša integritu alebo výkonnosť Služby a jej súčastí.

Zakúpením služby AppSumo (“balíček”) zakúpenej na oficiálnych stránkach appsumo.com/liveagent/ získate prístup k funkciám za jediný nákup vo výške 59 USD spracovaný na oficiálnych stránkach spoločnosti AppSumo. Jeden (1) nákup vám poskytuje prístup k jednému (1) kódu kupónu („Kód“), ktorý musíte uplatniť na URL adrese Služby: liveagent.com/appsumo-signup. (už nie je k dispozícii). Pri registrácii ste povinní vyplniť údaje potrebné na úspešné dokončenie registrácie. Tieto nevyhnutné údaje zahŕňajú: (a)Váš kód; (b) Vaše celé meno; (c) Vašu e-mailovú adresu; a (d) názov spoločnosti/organizácie, ktorý slúži na vytvorenie jedinečnej adresy URL Vášho účtu.

Každý Kód zakúpený na stránke AppSumo je možné uplatniť iba raz (1krát). Každé ďalšie uplatnenie toho istého Kódu je prísne v rozpore s týmito Podmienkami. V prípade viacnásobného uplatnenia toho istého Kódu strácate prístup k Službe a Vaše ďalšie účty budú pozastavené.

Svoj kód (kódy) musíte uplatniť do 1. decembra 2019. Akákoľvek žiadosť (písomná aj ústna) zaslaná po tomto termíne bude Quality Unit zamietnutá. Vaše právo na uplatnenie kódu (kódov) končí 30. novembra 2019 o 23:59 hod. Quality Unit si vyhradzuje právo neurobiť po tomto termíne žiadnu výnimku.

Zakúpením Balíčka získate doživotný prístup k dvom (2) miestam pre agentov (“Používatelia”) v pláne služby All-Inclusive (Všetko v jednom) v hodnote 59 USD. Dve (2) miesta pre agentov zahŕňajú jedno miesto určené pre Vás (“Vlastníka” účtu) a jedno (1) miesto pre “Agenta” alebo “Administrátora”.

Na každého ďalšieho používateľa pridaného k Vášmu účtu služby sa vzťahuje bežný cenový model plánu “All-Inclusive”/”All-in-one” popísaný tu: www.liveagent.com/pricing/. Bude vám účtované skutočné využitie ďalšieho užívateľa na základe doby využitia. Štandardná sadzba ďalšieho užívateľa je ohodnotená na 39 USD mesačne za užívateľa.

Výška poplatku sa násobí počtom ďalších užívateľov pridaných na váš účet služby.

O tom, že ste na svoj účet pridali ďalších Užívateľov, budete informovaní prostredníctvom e-mailového oznámenia zaslaného Spoločnosťou. Tento oznamovací e-mail bude obsahovať upozornenie, že ste prekročili počet Užívateľov zahrnutých do Vášho balíčka AppSumo.

Ďalší zástupcovia pridaní do Vášho účtu sú účtovaní mesačne. Pri prvom účtovaní budete vyzvaní na zadanie Vašich platných fakturačných údajov, ktoré obsahujú: (a) Vaše skutočné meno a priezvisko; (b) platnú e-mailovú adresu; (c) platný názov Vašej spoločnosti; (d) platnú adresu (názov ulice, mesto, PSČ a štát) (e) ďalšie údaje o Vašej spoločnosti na základe Vašej miestnej legislatívy. Ste povinní vyplniť iba platné, pravdivé, presné a overené údaje.

Pri prvom spoplatnení používania ďalších užívateľov budete vyzvaní na výber preferovaného spôsobu platby. Quality Unit poskytuje dva (2) spôsoby platby na základe (a) údajov o kreditnej karte (b) údajov o účte PayPal.

Údaje o Kreditnej karte alebo údaje o účte PayPal musíte predložiť iba v prípade pridania ďalších Užívateľov k Vášmu účtu.

Odmietnutie predložiť údaje o vašej Kreditnej karte alebo údaje o účte PayPal pri účtovaní poplatkov za skutočné používanie ďalších Užívateľov má za následok stratu vášho prístupu k Službe. Prístup k Vášmu účtu Služby bude povolený, len čo predložíte potrebné fakturačné údaje a zvolíte preferovaný spôsob platby. Spoločnosť Quality Unit si vyhradzuje právo nerobiť žiadne výnimky.

Nie ste oprávnení “hromadiť” viac kódov a používať ich pre jeden (1) účet Služby. Každý servisný účet akceptuje iba jeden (1) kód. Balíček nie je možné vrstviť.

Podmienky bezplatných plánov LiveAgent

Zásady spravodlivého používania

V rámci nášho záväzku poskytovať vynikajúcu kvalitu a spoľahlivé služby sme zaviedli zásady spravodlivého používania služieb LiveAgent.

Chceme zaistiť, aby všetci naši zákazníci mohli využívať a úspešne využívať naše služby bez ohľadu na akékoľvek podmienky.

Pokiaľ niektorí zákazníci využívajú toľko dát alebo porušujú pravidlá, že by to mohlo mať vplyv na ostatných užívateľov, môžeme takých porušovateľov kontaktovať a prerokovať s nimi zmenu používania a limitov alebo im zrušiť účet.

Vyhradzujeme si právo zmeniť limity účtu bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo čas od času meniť podmienky týchto zásad spravodlivého používania.

Tieto zásady dopĺňajú a neobmedzujú žiadne z hlavných zmluvných podmienok spoločnosti LiveAgent.

Dodávky na zákazku

Dodatočnú požiadavku na vlastné dodávky je možné vzniesť zaslaním požiadavky na oddelenie kvality formou e-mailovej komunikácie na adresu support@liveagent.com. Quality Unit si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na zákazkové dodávky. Ak je požiadavka na zákazkovú dodávku prijatá, bude na základe tejto požiadavky medzi vami a jednotkou Quality Unit uzavretá zmluva, ktorá bude podrobne špecifikovať požiadavky a špecifikácie zákazkovej dodávky. Dohoda je písomný súhlas urobený formou e-mailovej komunikácie. Výstup zákazkovej dodávky sa stáva výhradným duševným vlastníctvom spoločnosti Quality Unit a Vy súhlasíte s tým, že výstup môže byť v budúcnosti použitý na ďalšie využitie zákazníkov spoločnosti Quality Unit, ktorí sú tretími stranami. Cena za zákazkovú dodávku bude dohodnutá vopred a bude poskytnutá prípad od prípadu.

Podmienky účtu

 • Túto službu môžete používať iba od 18 rokov.
 • Musíte byť človek. Účty registrované pomocou “botov” alebo iných automatizovaných metód nie sú povolené.
 • Na dokončenie procesu registrácie musíte uviesť svoje zákonné celé meno, platnú e-mailovú adresu a ďalšie požadované informácie.
 • Ste zodpovední za zachovanie bezpečnosti svojho používateľského mena a hesla. Spoločnosť Quality Unit nemôže niesť a nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené nedodržaním tejto bezpečnostnej povinnosti.
 • Ste zodpovední za všetok zverejnený obsah a aktivity, ktoré sa odohrávajú pod vašim účtom (aj keď obsah zverejňujú iní, ktorí majú účty pod vašim účtom).
 • Pri používaní tejto služby nesmiete uvádzať nepravdivé údaje o sebe alebo preberať identitu niekoho iného.
 • Službu nesmiete používať na žiadny nezákonný alebo neoprávnený účel.
 • Pri používaní služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).
 • Porušenie ktorejkoľvek z týchto dohôd bude mať za následok zrušenie vášho účtu. Hoci spoločnosť Quality Unit takéto konanie a obsah v Službe zakazuje, chápete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Quality Unit nemôže niesť zodpovednosť za obsah zverejnený v Službe a že napriek tomu môžete byť takýmto materiálom vystavení. Súhlasíte s tým, že budete Službu používať na vlastné nebezpečenstvo.

Platby, náhrady a zmeny vyúčtovania

Skúšobná verzia a platby Služba je k dispozícii na báze priebežného platenia a je účtovaná na začiatku zvoleného obdobia predplatného (spravidla mesačne). Všetky plány sú dodávané s počiatočným bezplatným skúšobným obdobím v dĺžke až 14 dní. Pokiaľ spoločnosti Quality Unit počas bezplatného skúšobného obdobia neposkytnete údaje o svojej kreditnej karte, bude váš účet pozastavený a bude možné ho znovu aktivovať iba zaslaním údajov o vašej kreditnej karte. Hneď ako poskytnete údaje o kreditnej karte, bude Vám bezodkladne vystavená faktúra a Vaše skúšobné obdobie bude ukončené.
Ak Účastník počas bezplatného skúšobného obdobia neposkytne informácie o fakturácii a platbe a následne sa rozhodne neaktualizovať na žiadny z platených programov, jeho bezplatný skúšobný účet bude automaticky pozastavený, čo bude mať za následok stratu prístupu. Na dočasnú reaktiváciu svojho účtu na obmedzený čas, maximálne 2 dni, sa Účastník do 30 dní od pozastavenia účtu skontaktuje s tímom zákazníckej podpory so žiadosťou o opätovnú aktiváciu účtu a pridanie požadovaných fakturačných a platobných údajov. Ak Účastník nekontaktuje tím zákazníckej podpory do 30 dní od pozastavenia účtu, jeho účet bude zrušený bez možnosti získať k nemu prístup.
Po zadaní fakturačných a platobných údajov sa skúšobné obdobie okamžite skončí a program Účastníka sa zmení podľa zvoleného plateného programu a podľa toho sa mu aj vyúčtuje.

Zmeny plánu a ceny Pokiaľ sa rozhodnete počas zvoleného obdobia predplatného zvýšiť svoj plán alebo počet agentov, budú všetky dodatočné náklady pomerne rozložené na zostávajúce obdobie predplatného a budú účtované z Vášho účtu. Následne bude z Vašej kreditnej karty automaticky strhnutá upravená sadzba v ďalšom zúčtovacom cykle nasledujúcom po vyúčtovaní pomernej časti. Výnimka pre vyúčtovanie existuje v prípade, že máte mesačný vyúčtovací cyklus, kedy sa vám v aktuálnom mesiaci pomerná čiastka nezobrazí, ale nová vyúčtovacia sadzba sa prejaví na vašom ďalšom mesačnom vyúčtovaní. Bez ohľadu na Váš fakturačný cyklus nedochádza k vráteniu peňazí alebo kreditov za čiastočné mesiace služby, zníženiu tarify ani k vráteniu peňazí za nevyužité mesiace, pokiaľ svoj účet uzavriete pred koncom predplateného obdobia. V záujme rovnakého zaobchádzania so všetkými a udržania nízkych administratívnych nákladov v prospech našich zákazníkov nebudú robené žiadne výnimky. Zníženie úrovne Vášho plánu môže spôsobiť stratu obsahu, funkcií alebo kapacity Vášho účtu a Quality Unit za takú stratu nenesie žiadnu zodpovednosť. Ceny všetkých plánov a služieb LiveAgent sa môžu zmeniť na základe nášho 30-dňového oznámenia. Také oznámenie môže byť urobené kedykoľvek. Okrem toho si spoločnosť Quality Unit vyhradzuje právo kontaktovať vás ohľadom zvláštnych cien, ak udržujete mimoriadne vysoký počet koncových užívateľov alebo neobvykle vysoký pomer mesačných tiketov na jedného agenta. V takejto situácii pre Vás môže byť vhodnejšia zmluva o predplatnom Enterprise (popísaná nižšie).

Účtovanie kreditnou kartou, potvrdenky a ochrana osobných údajov Majiteľ účtu obdrží po každom zaúčtovaní kreditnou kartou e-mailovú potvrdenku. Jednotka Quality Unit poskytuje vlastníkovi účtu (definovanému v postupe registrácie) rozhranie pre zmenu údajov o kreditnej karte (napr. pri obnovení karty). Spoločnosť Quality Unit využíva na správu spracovania kreditných kariet sprostredkovateľa, ktorý je treťou stranou, a tento sprostredkovateľ nesmie ukladať, uchovávať ani používať vaše fakturačné údaje s výnimkou spracovania údajov o kreditnej karte pre spoločnosť Quality Unit. Navštívte prosím /privacy-policy/, aby ste sa zoznámili s tým, ako spoločnosť Quality Unit zhromažďuje a používa osobné údaje.

Zmeny a aktualizácie vyúčtovania Majiteľ účtu je oprávnený požiadať o aktualizáciu fakturačných údajov uvedených na faktúrach za používanie Služby. O aktualizáciu je potrebné požiadať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu support@qualityunit.com počas prvých 15 dní od vystavenia poslednej faktúry. Bude vám vystavený dobropis a aktualizovaná faktúra obsahujúca nové fakturačné údaje. Žiadosti podané po uplynutí 15 dní od posledného vystavenia budú zamietnuté a budete musieť počkať na vystavenie novej faktúry k ďalšiemu dátumu vyúčtovania.

Nakladanie s DIČ Pokiaľ bolo zákazníkovi pridelené riadne a platné IČ DPH (podľa európskeho práva), je zákazník sám zodpovedný za uplatnenie IČ DPH v potrebnom poli vo svojom zákazníckom profile. Spoločnosť Quality Unit nebude vracať peniaze zákazníkom, ktorí si sami neuplatnia svoje IČ DPH.

Ročný predplatený kredit

Ročný predplatený kredit pripísaný na účet zákazníka na základe vzájomnej dohody trvá po dobu 12 mesiacov iba v prípade, že počet miest pre agentov zostáva po celý čas rovnaký. Táto doba sa predlžuje alebo skracuje na základe počtu pridaných alebo odobraných agentských miest na účte zákazníka počas doby platnosti kreditu.

V prípade, že sa zákazník rozhodne ukončiť využívanie služby pred vyčerpaním celého kreditu ALEBO pred uplynutím časového obdobia, má nárok na vrátenie zostávajúcej nevyužitej hodnoty. Quality Unit si vyhradzuje právo vrátiť iba 50 % zostávajúcej čiastky ako storno poplatok.

Zrušenie a ukončenie

Ste zodpovední za riadne zrušenie svojho účtu. Majiteľ účtu (ako je definovaný v postupe registrácie) môže účet kedykoľvek zrušiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu support@qualityunit.com so žiadosťou o zrušenie účtu. Quality Unit na tento e-mail odpovie a zruší Váš účet do jedného pracovného dňa. Ďalšou možnosťou zrušenia Vášho účtu je tlačidlo “Zastaviť účet” umiestnené v sekcii “Môj účet”. Zrušením Vášho účtu stratíte po zrušení prístup k všetkému obsahu a Quality Unit ho v rámci svojich bežných obchodných operácií odstráni. Tieto informácie nie je možné po zrušení účtu obnoviť. Pokiaľ zrušíte svoj účet v sekcii “Môj účet” služby pred koncom aktuálneho zaplateného predplatného, ​​zrušenie nadobúda účinnosť okamžite a nebude vám znovu účtovaný poplatok. V prípade žiadosti o zrušenie zaslanej poštou vás žiadame, aby ste vyčkali na potvrdenie zo strany útvaru kvality.

Spoločnosť Quality Unit si vyhradzuje právo (i) dočasne alebo trvalo upraviť alebo prerušiť poskytovanie Služby (alebo akejkoľvek jej časti) a (ii) odmietnuť akékoľvek súčasné i budúce používanie Služby, pozastaviť alebo zrušiť váš účet (akúkoľvek jeho časť) alebo používanie Služby a odstrániť a zlikvidovať akýkoľvek váš obsah v Službe, a to z akéhokoľvek dôvodu, vrátane prípadu, keď sa spoločnosť Quality Unit domnieva, že ste porušili tieto VOP. Spoločnosť Quality Unit vynaloží všetko primerané úsilie, aby vás pred pozastavením alebo zrušením vášho účtu priamo kontaktovala e-mailom alebo telefonicky a upozornila vás. Akékoľvek podozrenie na podvodnú, zneužívajúcu alebo nezákonnú činnosť, ktorá môže byť dôvodom na ukončenie Vášho používania Služby, môže byť postúpené príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Spoločnosť Quality Unit nenesie voči Vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek zmenu, pozastavenie alebo ukončenie Služby.

Spoločnosť Quality Unit si vyhradzuje právo zrušiť Váš účet z dôvodu dlhodobej nečinnosti. Spoločnosť Quality Unit musí dodržiavať protokoly o ukončení služby tým, že pred ukončením užívateľského účtu zašle varovný e-mail. Po 4 týždňoch nečinnosti bude Užívateľovi zaslaný varovný e-mail s informáciou o blížiacom sa ukončení účtu a o krokoch, ktoré je možné podniknúť, aby sa ukončeniu účtu zabránilo. Po 8 týždňoch nečinnosti bude účet zmazaný spolu so všetkými svojimi dátami.

Odmietnutie zodpovednosti za záruky

Služba, vrátane webu a obsahu, a všetky súčasti servera a siete sú poskytované “tak, ako sú” a “tak, ako sú k dispozícii” bez akýchkoľvek záruk v maximálnom rozsahu povolenom zákonom a Quality Unit výslovne odmieta všetky záruky, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, ale nie výlučne, predpokladaných záruk predajnosti, vlastníctva, vhodnosti na určitý účel a neporušovania práv. Beriete na vedomie, že spoločnosť Quality Unit nezaručuje, že služba bude nepretržitá, včasná, bezpečná, bez chýb alebo vírusov, a žiadne informácie alebo rady, ktoré získate od spoločnosti Quality Unit alebo prostredníctvom služby, nezakladajú žiadnu záruku, ktorá nie je výslovne uvedená v tejto technickej špecifikácii.

Obmedzenie zodpovednosti

Za žiadnych okolností a na základe žiadnej právnej teórie (či už zmluvnej, deliktnej alebo inej) nenesie spoločnosť Quality Unit voči vám alebo akejkoľvek tretej strane zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, zvláštne, exemplárne, následné alebo sankčne nahradzované škody, vrátane ušlého zisku, ušlého predaja alebo obchodu, straty dát alebo prerušenie prevádzky. Okrem toho spoločnosť Quality Unit nezodpovedá za žiadne priame škody, náklady, straty alebo záväzky presahujúce mesačný poplatok za služby, ktorý ste zaplatili alebo ste povinní zaplatiť za jeden mesiac predchádzajúci okamihu vzniku nároku na peňažnú náhradu škody, alebo sto (100) amerických dolárov. Ustanovenia tohto oddielu rozdeľujú riziká podľa týchto VOP medzi strany a strany sa na tieto obmedzenia spoliehali pri rozhodovaní o uzavretí tejto zmluvy.

Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie predpokladaných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení sa na vás nemusia vzťahovať. V týchto štátoch bude zodpovednosť spoločnosti Quality Unit obmedzená v najvyššom zákonom povolenom rozsahu.

Zadanie

Spoločnosť Quality Unit môže tieto Podmienky používania postúpiť alebo previesť, a to vcelku alebo čiastočne, bez obmedzenia.

Dodržiavanie exportných pravidiel

Ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných zákonov, pravidiel alebo predpisov upravujúcich vývoz Služby alebo jej súčastí.

Rozhodné právo

Tieto TOS sa riadia zákonmi štátu Delaware bez ohľadu na kolízne normy. Týmto výslovne súhlasíte s tým, že sa podriadite výlučnej osobnej jurisdikcii federálnych a štátnych súdov štátu Delaware na účely riešenia akýchkoľvek sporov týkajúcich sa vášho prístupu k Službe alebo jej používania.

Spracovanie údajov

Spoločnosť LiveAgent sa zaväzuje k ochrane súkromia, bezpečnosti, dodržiavania predpisov a transparentnosti. Tento prístup zahŕňa podporu dodržiavania požiadaviek EÚ na ochranu údajov zo strany našich zákazníkov, vrátane požiadaviek stanovených vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018.

Obsah

 1. Kto je spracovateľ údajov
 2. Aké údaje sú spracovávané
 3. Aké sú zdroje údajov
 4. Aký je účel zhromažďovania a/alebo spracovania údajov
 5. Aké je časové obdobie spracovania údajov
 6. Kto sú naši partneri/subdodávatelia
 7. Aké máte práva na spracovanie údajov
 8. Ako môžete odvolať súhlas spracovania údajov

Kto je spracovateľ údajov

Spracovateľ údajov je spoločnosť, ktorá si vyberá účel a prostriedky spracovania údajov. Na marketingové účely je spracovateľom údajov spoločnosť Quality Unit, s.r.o.

Aké údaje sú spracovávané

Spracovávame nasledujúce typy údajov: Meno a priezvisko, Adresa, Telefónne číslo, E-mailová adresa, IP adresa, Informácie o zakúpených produktoch, Informácie o používaní produktov, Informácie získané z telefónnych hovorov, Záznamy telefónnych hovorov, Informácie získané z iných typov kontaktovania (e -mail, chat, správy na Facebooku, tweety), Informácie poskytnuté nášmu tímu podpory pre riešenie problémov s vašimi účtami, Geolokačné údaje, Informácie o prehliadači, Systémové informácie.

Aké sú zdroje dát

Údaje menované v predchádzajúcej časti sú zhromažďované výhradne od vás. Údaje sú dostupné z konverzácií uskutočnených medzi vami a spoločnosťou Quality Unit, s.r.o. alebo uvedených vo vašom zákazníckom profile. Údaje je možné tiež získať z verejne dostupných zdrojov, ako sú adresáre firiem a ďalšie. Údaje môžu byť zhromažďované aj od tretích strán, ktoré majú povolenie na ich spracovanie.

Aký je účel zhromažďovania a/alebo spracovania údajov

Váš súhlas so spracovaním údajov bol udelený na tieto účely: marketingové služby, služby zákazníckej podpory.

Aká je doba spracovania údajov

Váš súhlas bol udelený na dobu používania našich služieb (LiveAgent) a nasledujúcich 5 rokov po ukončení používania alebo do momentu, keď ho odvoláte váš súhlas. Ak nie ste zákazníkom a ani sa nechystáte zákazníkom spoločnosti Quality Unit s.r.o., Váš súhlas bude platný 5 rokov, prípadne do momentu, keď súhlas odvoláte. Po uplynutí 5 rokov budú Vaše údaje vymazané.

Kto sú naši partneri / subdodávatelia

Udelili ste súhlas našim subdodávateľom a subdodávateľom, ktorí môžu mať prístup k vybraným údajom. Naši subdodávatelia a subdodávatelia podliehajú pravidelným kontrolám a auditom, aby sa zabezpečila maximálna úroveň súkromia a bezpečnosti.

Aké sú vaše práva pri spracúvaní údajov

Správne spracúvanie údajov je pre nás najdôležitejšie a zakladáme si na vysokej úrovni bezpečnosti, súkromia a spracúvania údajov v spoločnosti Quality Unit s.r.o.

Nižšie sú uvedené vaše práva týkajúce sa spracovania údajov:

Informácie o spracovaní údajov Informácie zahŕňajú najmä: kontaktné údaje o spracovateľovi, jeho podriadených alebo poverenci pre spracovanie údajov alebo osobe zodpovednej za spracovanie údajov, účel spracovania údajov, kategórie údajov, adresáta/príjemcu údajov a kategórie príjemcov údajov, informácie o prenose údajov do krajín tretích strán, dobu spracovania údajov, zoznam vašich práv, právo obrátiť sa na miestny orgán pre spracovanie údajov, zdroj spracovania údajov, informácie o profilovaní a automatizácii údajov.


Právo na prístup k údajom
Máte právo overiť si, či sú vaše údaje spracovávané, alebo nie, a kategórie spracovávaných údajov.

Právo na opravu V prípade potreby máte právo na opravu údajov, ktoré sa vás týkajú.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) V niektorých zákonom povolených prípadoch sme povinní vymazať všetky vaše údaje na základe vašej žiadosti.

Právo na obmedzenie spracovania údajov Niektorí zákazníci uprednostňujú obmedzené spracovanie údajov. Pokiaľ máte zvláštne požiadavky na obmedzenie spracovania údajov, kontaktujte nás.

Právo na migráciu údajov Na základe vašej žiadosti môžeme vaše údaje predať inému spracovateľovi údajov, pokiaľ tomu nebránia žiadne právne alebo iné prekážky.

Právo vzniesť námietku
Pokiaľ sa domnievate, že vaše údaje nie sú spracovávané správne, môžete vzniesť námietku tým, že nás kontaktujete s úmyslom problém vyriešiť.

Právo na kontaktovanie miestneho úradu pre spracovanie údajov. V prípade ďalších obáv alebo vznesených problémov sa môžete obrátiť na miestny úrad pre spracovanie údajov. Miestnym orgánom na spracovanie údajov pre spoločnosť Quality Unit s.r.o. je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s adresou Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Európska únia.

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním údajov

Váš súhlas so spracovaním údajov je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako môžem podať žiadosť o odvolanie súhlasu so spracovaním údajov? Uveďte prosím názov spoločnosti, subjektu a spracovateľa údajov, písomnú žiadosť o odvolanie údajov a svoj podpis. Svoju žiadosť zašlite na adresu andrej@liveagent.com.

Prípadne, ak si prajete odhlásiť sa z nášho mailing listu, môžete na vyplnenie žiadosti použiť náš formulár tu.

Súvisiace články
LiveAgent is a help desk solution that connects multiple channels in one interface. Find out more about LiveAgent and its business/industry benefits.

Ohúrte zákazníkov s okamžitými odpoveďami.

Vytvorte viacjazyčnú podporu a zlepšite skúsenosti zákazníkov prostredníctvom vedomostnej bázy LiveAgenta. Znížte zaťaženie zákazníckej podpory a získajte lojálnych zákazníkov.

Skvelý zákaznícky servis začína lepším help desk softvérom. Pozrite si výhody LiveAgenta a začnite s ním za 5 minút.

Poskytujte excelentnú zákaznícku podporu

ZľavaDňa je slovenský eshop so zľavami až 90%. Websupport je najväčší poskytovateľ webhostingu na Slovensku. Post Affiliate Pro je affiliate sledovací softvér s viac ako 30 000 dôverujúcimi firmami. Satur je najväčšia slovenská cestovná kancelária s viac ako 100-ročnými skúsenosťami.

Skvelý zákaznícky servis začína lepším help desk softvérom. Pozrite si výhody LiveAgenta a začnite s ním za 5 minút.

Poskytujte excelentnú zákaznícku podporu

Slovenský eshop ZľavaDňa ponúka zľavy na produkty so zľavami až 90%. Websupport je poskytovateľ webhostingu a domén. Post Affiliate Pro je affiliate sledovací softvér s viac ako 30 000 dôverujúcimi firmami.

Podnik - Velke Podniky

Help desk softvér pre veľké podniky

LiveAgent je najviac a najlepšie hodnotený help desk softvér pre malé a stredné podniky v rokoch 2020 a 2021. Veľké podniky často získavajú návratnosť investícií z LiveAgenta pomerne rýchlo, a to vďaka funkcii zobrazenia písania v reálnom čase, ktorá im umožňuje rýchlejšie reagovať na prijaté podnety.

Naša webová stránka využíva súbory cookies. Pokračovaním v prehliadaní predpokladáme váš súhlas s ich nasadením, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov a cookies..

Start Free Trial x